دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی کیل پیمایی
مشاهده (کیل پیمایی) در کمانک، معنی و ترجمه کیل پیمایی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (کیل پیمایی) کلمه و عبارات مشابه کیل پیمایی چیست
لغت نامه ها
1. [ ک َ / ک ِ پ َ / پ ِ ] (حامص مرکب ) کیالی . شغل و عمل کیل پیما. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پیمودن و سنجیدن با کیل . رجوع به ماده ٔ قبل و کیالی شود.

معنی ( کیل پیمایی ) در لغت نامه دهخدا