دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی گابس
مشاهده (گابس) در کمانک، معنی و ترجمه گابس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (گابس) کلمه و عبارات مشابه گابس چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ِ ] (اِخ ) شهری است در تونس، بندر خلیج گابس دارای 18600 سکنه و آن واحه ای است که در آن زراعت میشود.
2. [ ب ِ ] (اِخ ) ناحیتی که شامل اصفهان بوده است . رجوع به گابه شود.
3. [ ب ِ ] (اِخ ) قلعه ٔ سَرحدی بین سغدیان و ماساژتها است . (ایران باستان ص 1724).

معنی ( گابس ) در لغت نامه دهخدا