دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی گاود
مشاهده (گاود) در کمانک، معنی و ترجمه گاود در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (گاود) کلمه و عبارات مشابه گاود چیست
لغت نامه ها
1. [وِ ] (اِ) به لغت زند و پازند گاو کوهی . (برهان ).

معنی ( گاود ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
گاوداری و مواشی پروری ,
ز میدان خروشیدن گاودم ,
برآمد ز در ناله گاودم ,
وزان جایگه ناله گاودم ,
برآمد خروشیدن گاودم ,
خروش آمد و ناله گاودم ,