دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی گاودی
مشاهده (گاودی) در کمانک، معنی و ترجمه گاودی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (گاودی) کلمه و عبارات مشابه گاودی چیست
لغت نامه ها
1. (ص مرکب ) نادان . احمق . ابله . کودن . بی عقل . (برهان ). شعوری بیتی مغلوط از میرنظمی نقل کرده است . رجوع به گاودل شود.

معنی ( گاودی ) در لغت نامه دهخدا