دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی گاوکل قلعه
مشاهده (گاوکل قلعه) در کمانک، معنی و ترجمه گاوکل قلعه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (گاوکل قلعه) کلمه و عبارات مشابه گاوکل قلعه چیست
لغت نامه ها
1. [ ک ُ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چمچال بخش صحنه ٔ شهرستان کرمانشاهان، واقعدر 11000گزی جنوب باختر صحنه و 2000گزی جنوب شوسه ٔ کرمانشاه به همدان . دشت، سرد معتدل . دارای 312 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ گاماسیاب، محصول آنجا غلات، حبوبات، توتون . شغل اهالی زراعت است . تابستان اتومبیل میتوان برد. در دو محل به فاصله ٔ 1000گزی واقع، سکنه ٔ بالا 159 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی ( گاوکل قلعه ) در لغت نامه دهخدا