دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی گروغ
مشاهده (گروغ) در کمانک، معنی و ترجمه گروغ در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (گروغ) کلمه و عبارات مشابه گروغ چیست
لغت نامه ها
1. [ گ ُ ] (اِ) دروغ که به عربی کذب گویند. (برهان ) (آنندراج ) (جهانگیری ) :
یکی دیگری زن برین هم نشان
گروغ از گناه است بر سرکشان .
فردوسی (از جهانگیری ).
این کلمه درفهرست ولف نیامده و ظاهراً مصحف «دروغ » است . (حاشیه ٔ برهان چ معین ).

معنی ( گروغ ) در لغت نامه دهخدا