دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی گریفتن
مشاهده (گریفتن) در کمانک، معنی و ترجمه گریفتن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (گریفتن) کلمه و عبارات مشابه گریفتن چیست
لغت نامه ها
1. [ گ ُ ت َ ] (مص ) گریختن . (برهان ) (آنندراج ). ظاهراً مصحف «گریختن » یا «گریغتن ». رجوع به گریختن شود. (حاشیه ٔ برهان چ معین ).

معنی ( گریفتن ) در لغت نامه دهخدا