دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی گزیننده
مشاهده (گزیننده) در کمانک، معنی و ترجمه گزیننده در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (گزیننده) کلمه و عبارات مشابه گزیننده چیست
لغت نامه ها
1. [ گ ُ ن َن ْ دَ / د ] (نف ) برگزیننده . انتخاب کننده و پسندکننده . مختار. (منتهی الارب ) :
باد بیش از مدار چرخ کبود
برگزیننده وگزیده درود.
نظامی (هفت پیکر).

معنی ( گزیننده ) در لغت نامه دهخدا