دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی گشتنی
مشاهده (گشتنی) در کمانک، معنی و ترجمه گشتنی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (گشتنی) کلمه و عبارات مشابه گشتنی چیست
لغت نامه ها
1. [ گ َ ت َ ] (ص لیاقت ) قابل گشتن . لایق گردیدن . رجوع به گشتن شود.

معنی ( گشتنی ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
در طریق اهل ظاهر گشتنی است ,