دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی گنجبان
مشاهده (گنجبان) در کمانک، معنی و ترجمه گنجبان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (گنجبان) کلمه و عبارات مشابه گنجبان چیست
لغت نامه ها
1. [ گ َ ] (ص مرکب ) (از: گنج + بان، پسوند). نگاهدارنده ٔ گنج . محافظ گنج . آنکه گنج را نگاهداری می کند :
من مر او را در مدیحی روستم خواندم همی
واین چنین باشد که خوانی گنج نه را گنجبان .
فرخی .
گنج بهاراینک روان میغ اژدهای گنجبان
رخش سحاب اینک دوان وز برق هرا داشته .
خاقانی .
صاحب گنج . گنج نه :
اینکه بر توست گنج علم خدای است
چون که سوی گنجبان او نگرائی .
ناصرخسرو (دیوان ص 419).
گر تو سوی گنجبانش راه ندانی
من بکنم سوی اوت راهنمائی .
ناصرخسرو (دیوان ص 419).

معنی ( گنجبان ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
وین چنان باشد که خوانی گنج نه را گنجبان ,