دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی گه پالای
مشاهده (گه پالای) در کمانک، معنی و ترجمه گه پالای در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (گه پالای) کلمه و عبارات مشابه گه پالای چیست
لغت نامه ها
1. [ گ ُه ْ ](نف مرکب ) آنچه گه پالاید. پالاینده ٔ گه :
به ریش خویش چرا گوی می فروبیزی
اگر نه ریش تو پرویزنی است گه پالای .
سوزنی .

معنی ( گه پالای ) در لغت نامه دهخدا