دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی گوربهرام
مشاهده (گوربهرام) در کمانک، معنی و ترجمه گوربهرام در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (گوربهرام) کلمه و عبارات مشابه گوربهرام چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َ ] (اِخ ) (چشمه ٔ...) از بلوک سرحد چهاردانگه به مسافت کمی جنوبی ِ آسپاس است . (فارسنامه ٔ ناصری ).

معنی ( گوربهرام ) در لغت نامه دهخدا