دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی یاقوت رنگ
مشاهده (یاقوت رنگ) در کمانک، معنی و ترجمه یاقوت رنگ در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (یاقوت رنگ) کلمه و عبارات مشابه یاقوت رنگ چیست
لغت نامه ها
1. [ رَ ] (ص مرکب ) به رنگ یاقوت . سرخ :
داغها چون شاخه های بسد یاقوت رنگ
هر یکی چون ناردانه گشته اندر زیر نار.
فرخی .
مگر چو پرده ٔ شرم از میانه بردارد
مرا از آن لب یاقوت رنگ باشد رنگ .
معزی .
سبیکه فروریخت در نای تنگ
برآمد زر سرخ یاقوت رنگ .
نظامی .
براندازدش تخت یاقوت رنگ .
نظامی .
که گلگونه ٔ خمر یاقوت رنگ
بشستن نمیرفت از روی سنگ .
سعدی .

معنی ( یاقوت رنگ ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
داغها چون شاخهای بسد یاقوت رنگ ,