دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی یک هفتم
مشاهده (یک هفتم) در کمانک، معنی و ترجمه یک هفتم در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (یک هفتم) کلمه و عبارات مشابه یک هفتم چیست
لغت نامه ها
1. [ ی َ / ی ِ هََ ت ُ ] (اِ مرکب ) هفت یک . سُبع. یک از هفت . رجوع به سُبع و هفت یک شود.

معنی ( یک هفتم ) در لغت نامه دهخدا